Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Aadama Miciewicza w Szczurowej
Dziś jest: poniedziałek, 30 marzec 2020 r.    Mapa strony
Jesteś teraz na: www.spszczurowa.pl / Aktualności
Aktualności
Komunikat Dyrektora SP w Szczurowej dla Rodziców i Uczniów
25 marzec 2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 11 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 zajęcia szkolne odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem: 

•         materiałów i funkcjonalności udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania platformy edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl, 

•         materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

•         materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

•         innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

•         przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

•         z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

•         przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  z uczniami. 

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.

Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez  kontakt  elektroniczny.

Nasi nauczyciele  odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.: kontakt mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

 

Formy kontaktu i konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia kształcenia na odległość

Kształcenie na odległość nie byłoby możliwe, gdyby nie zastosowano technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiających terminową realizację zadań edukacyjnych,  a także komunikację między uczestnikami procesu nauczania.

Nasza placówka w nauczaniu zdalnym będzie wykorzystywać:

•         dziennik elektroniczny

•         stronę internetową szkoły,

•         e-maile,

•         komunikatory takie, jak Facebook, Messenger,

•         rozmowy wideo,

•         fora dyskusyjne,

 

Wybierając zestaw narzędzi do komunikacji z uczniami, nauczyciel musi dokonać takiego wyboru, aby ich wykorzystanie było jak najbardziej efektywne. Należy przyjąć generalną zasadę, że im bardziej proste narzędzie, tym komunikacja będzie bardziej efektywna.

Alina Oleksy - Dyrektor SP w Szczurowej


 


« powrót
Wyszukiwarka:
Najnowsza galeria
Polecamy
2010 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej - www.spszczurowa.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.